Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie


Idź do treści

Informacja dla klientów i interesantów

RODO

Klauzula informacyjna dla klientów i interesantów
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mogilnie


W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)oraz art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego, informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie z siedzibą ul. Kościuszki 4, 88-300 Mogilno, e-mail psse.mogilno@pis.gov.pl , tel. 52 318-87-60.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan* się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej :
biuro@oin.info.pl, lub pisemnie na adres podany w pkt. 1.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych przepisów prawa, w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenia działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem załatwienia spraw wnoszonych lub zlecanych Administratorowi. W pozostałych przypadkach podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach.
5. Jeżeli Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku/petycji Pani / Pana dane zostaną przekazane do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.
6. Administrator nie udostępnia i nie ujawnia danych osobowych inaczej niż na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji zadań/usług. W szczególności są to:

  • dostawcy usług, z których korzysta Administrator w celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi) lub podwykonawcy w przypadku Państwa zgody na podzlecenie badania.
  • inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
  • właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracji państwowej, sądy i organy ochrony prawa – jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych.


7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym określony przez Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący u Administratora.
8. Posiada Pani/Pan* prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b) sprostowania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c) usunięcia Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie podstawie przetwarzał Pani/Pana* dane osobowe,
f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych.

10. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Unii Europejskiej, chyba, że taki wymóg będzie wynikać z przepisów prawa lub decyzji właściwego organu.
11. Pani/Pana* dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.

AKTUALNOŚCI | ORGANIZACJA | JAKOŚĆ WODY | DO POBRANIA | KOMUNIKATY | RODO | KONTAKT | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego